Všeobecné obchodní podmínky

                                             VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Základní ustanovení
   1. Tyto všeobecné obchodní podmínky na internetovém obchodě  www.sapien.cz (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vydané a provozované firmou: 
             Zdeněk Sviták, Pozlovice 93E, Luhačovice 763 26 , ČR, IČ: 724 07 964 - Firma je plátce DPH
             e-mail:
             tel.: +420/ 732 642 337 (cena dle běžného tarifu)
             (dále jen „Prodávající“)
   2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.sapien.cz  (dále jen „internetový obchod“).
   3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání lze ustanovit pouze v kupní smlouvě, Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
   4. Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 
II. Informace o zboží a cenách
   1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Informace o rozměrech a subjektivních vlastnostech zboží jsou orientační a Prodávající nenese zodpovědnost za správnost těchto údajů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
   2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
   3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to jak v rámci České republiky, tak do zahraničí.
   4. V případě, že část objednávky není skladem, ale s delší dobou dodání, je odeslána celá objednávka najednou až po její kompletaci. V případě, že Kupující požaduje odeslání části objednávky zvlášť, má Prodávající možnost požadovat úhradu na druhé vynaložené poštovné a balné.
   5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
   1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
   2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
       • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
       • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
   3. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
   4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat  objednávku". Až v tuto chvíli je zboží rezervováno, do té doby je zboží k dispozici dalším Kupujícím, ačkoli je vložené v košíku. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém  formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.
   5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky Prodávajícího.
   6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku nebo mu nabídku poskytne telefonicky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jehoe-mailovou adresu či telefonickým odsouhlasením.
   7. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail Prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách. V případě, že je objednávka již v procesu expedice, má Prodávající nárok na kompenzaci nákladů spojených s přípravou vyřízení objednávky, zejména požadovat náklady na balené a poštovné, byly-li již vynaloženy Prodávajícím.
   8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.
   9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
   10. Do okamžiku převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, při čemž použije tentýž platební prostředek, který použil Kupující pro úhradu kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 
IV. Zákaznický účet
   1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
   2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
   3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
   4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
   5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
   6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
V. Platební podmínky a dodání zboží
   1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
       • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, číslo 181747786/0600 vedený u GE Money Bank
       • bezhotovostně platební kartou v platební bráně ComGate
       • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate
       • dobírkou v hotovosti při předávní zboží dopravcem
   2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
   4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
   5. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
   6. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
   7. Zboží je Kupujícímu dodáno:
       • na adresu určenou Kupujícím objednávce
       • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil
   8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
  9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  10. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  11. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
  12. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je součástí zásilky a může být i odeslán na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li to takto požadováno.
  13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 
VI. Odstoupení od smlouvy
   1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
   2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
       • ode dne převzetí zboží
       • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
   3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se jedná o zboží, které bylo upraveno na míru podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
   4. Pro odstoupení od kupní smlouvy odešle Kupující ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy jednoznačné písemné prohlášení Prodávajícímu. Kupující může využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím, který je ke stažení na webových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
   5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží bez známek užívání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   6. Prodávající nabízí pro vrácení zboží využití elektronického formuláře na stránkách www.sapien.cz. Kupující má možnost zaslat zboží zpět prostřednictvím sítě Zásilkoven za zvýhodněnou cenu 59 Kč. Náklady hradí Kupující, a to odečtem této částky z hodnoty vráceného zboží.
   7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení vráceného zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání - doručení zásilky ke Kupujícímu, pokud Kupující vrací veškeré zboží ze své objednávky. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky na bankovní účet Kupujícího, který uvede u vráceného zboží, pokud se obě strany nedohodnou jinak a pokud tím nevzniknou další náklady.
   8. Jestliže Kupující při objednávce zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží ke Kupujícímu, tedy 59 Kč.
  9. Jestliže Kupující využil dopravu zdarma podmíněnou minimální výší nákupu, která se u jednotlivých  doprav liší, a vrácením zboží nesplňuje minimální hodnotu nákupu pro dopravu zdarma, budou mu náklady na dopravu dodatečně naúčtovány, a to v rámci dobropisování a vrácení peněz za zboží zaslané zpět. Tyto náklady dopravy vychází z ceníku, který je platný ke dni vytvoření objednávky Kupujícím.
   10. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá či dopravce doručí.
   11. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.
 
VII. Práva z vadného plnění
   1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
       • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
       • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
       • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
       • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
       • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
   2. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
       • je-li vada na věci v době převzetí, a přesto byl výrobek používán (jedná se nejčastěji o křivé šití apod.)
       • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
       • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. materiál, který podléhá odírání)
       • reklamace může být zamítnutá v případě rozsáhlejšího poškození – vadu je nutné řešit v počátku vzniku
     • vada je způsobena Kupujícím-spotřebitelem a vznikla-li nesprávným užíváním (odírání, ošoupání, promáčením, používáním pro nevhodné účely), skladováním ve vlhku, nesprávnou údržbou, praním, nevhodným čištěním, aplikací čisticích prostředků ovlivňujících barevnou stálost, sušením sálavým teplem, v sušičce či fénem, vystavováním slunci, zásahem Kupujícího-spotřebitele či mechanickým poškozením
       • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího
   3. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech Prodávajícího z vadného plnění – záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
   4. Prodávající má právo reklamaci zamítnout v případě, že Kupující zboží k reklamaci předloží znečištěné natolik, že znečištění zásadním způsobem ztěžuje či znemožňuje posouzení reklamace.
   5. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
       • opravu zboží
       • pokud to není možné, tak výměnu za nové zboží
       • přiměřenou slevu z kupní ceny
       • nebo odstoupit od smlouvy
   6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
       • pokud má zboží podstatnou vadu
       • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
       • při větším počtu vad zboží
   7. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, případně i v místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady.
   8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník bez zbytečných odkladů řeší reklamaci, je-li potřeba, tak předá zboží k odbornému posouzení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
   9. Prodávající písemně emailem/telefonicky informuje Kupujícího o výsledku reklamace.
   10. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před či při převzetí věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  11. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených minimálních nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace, především kompenzaci poštovného. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
   12. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 10 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné ve výši 10 Kč za každý den či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
   13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
VIII.Doručování
   1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
   2. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto Obchodních podmínkách nebo na kontakt uvedený na webových stránkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 
IX. Mimosoudní řešení sporů
   1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.
   2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
X. Závěrečná ustanovení
   1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
   4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
   5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   7. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021
Na základě Vámi zvolených parametru, není k dispozici žádný produkt